Nieuwsbrief

Editie
december 2018
Najaar 2018
Hernieuwing lidmaatschap: nieuwe procedure!

Telkens het einde van het jaar nadert, denken we er als VOCAP-bestuur aan om u te herinneren aan uw lidmaatschap. U kan zich (opnieuw) als lid aanmelden aan een toch zeer democratische bijdrage. De uitnodiging daartoe ontvangt u eerstdaags. De procedure zal evenwel anders verlopen dan tijdens de voorbije jaren. Door een grondige re-styling van onze koepelorganisatie BFP-FBP, krijgen de deelverenigingen een grotere autonomie. Wij dus ook! Dit betekent dat een groter gedeelte van het lidgeld voor onze werking ter beschikking komt. De inning van de lidgelden zal nu niet meer centraal via de Federatie verlopen, maar via ons. Hoe dit praktisch zal verlopen, wordt u in voormeld schrijven nog toegelicht.

Daarbij zal het u ook opvallen dat onze website vernieuwd werd. Dat dit met nog wat ‘kinderziektes’ gepaard gaat, zal u niet verwonderen en wij hopen op uw begrip daarvoor. Deze nieuwe website, maar ook de vormgeving van deze nieuwsbrief, zijn maar enkele uiterlijke kenmerken van heel wat andere wijzigingen, zowel in het bestuur als in de plannen die wij hebben om ons nog meer als beroepsvereniging voor A&O-psychologen te profileren. Meer informatie hierover willen wij brengen tijdens onze Algemene Vergadering als vzw, die gepland is op dinsdag 22/01/2019.

Wij drinken dan niet alleen op het nieuwe jaar, maar ook op én uw en onze gezondheid, op wat gerealiseerd werd én op de toekomstperspectieven. Als u daar dan ook nog uw inbreng wil bij leveren met suggesties, aanbevelingen, … dan gaan we zeker weer een succesrijk jaar tegemoet.

The Future of Work: save the date!

‘The Future of Work’… een veelzijdige topic dat alle specialisten en ervaringsdeskundigen in Arbeid & Organisatie aanbelangt. Welke ingrediënten zal de toekomst bevatten, hoe kunnen we de vinger aan de pols houden als ondernemer en HR-verantwoordelijke, hoe heet zal de soep gegeten worden?

Eén ding is zeker: klaar zijn voor de toekomst, is nu de ‘Mise-en-place’ organiseren. VOCAP wil haar leden en geïnteresseerden hierin begeleiden met een wetenschappelijk onderbouwde conferentie, waarin stapsgewijs gewerkt wordt naar de praktijk: gaande van ‘wat is de toekomst’, naar ‘ontwerp de toekomst’, tot ‘de toekomst in actie’.

Een ganse dag met panelgesprekken en workshops, aangevuld met een ervaringsbeurs. Noteer alvast 21 maart in uw agenda. Verder informatie volgt!

Quo Vadis BFP-FBP?

In de loop van het voorbije jaar hebben wij geregeld verwezen naar het feit dat door allerlei omstandigheden op maatschappelijk, wetgevend én intern vlak het ‘psychologenlandschap’ heel wat veranderingen doormaakte. Dat was o.a. aanleiding voor de BFP-FBP om een werkgroep ‘Quo Vadis BFP-FBP’ op te richten. Rekening houdend met allerlei evoluties werd door die werkgroep voorgesteld om aan de (deel-) verenigingen veel meer autonomie toe te kennen en voor de Federatie nog 3 kernopdrachten te formuleren. Bedoeling daarbij was om de psychologie als maatschappelijk belangrijke wetenschap algemeen te blijven promoten. Deze kernopdrachten zijn: (1) nationale vertegenwoordiging en belangenbehartiging van belang voor alle psychologen (2) internationale contacten onderhouden en (3) communicatie over de psychologie in het algemeen.

Zowel de grotere autonomie voor de verenigingen als de kernopdrachten voor de nieuwe BFP-FBP brengen ook een aantal praktische wijzigingen met zich mee. Welke deze zijn voor VOCAP geven we al voor een gedeelte weer in een ander bericht in deze nieuwsbrief. Daarnaast zal tijdens de Algemene Vergadering van VOCAP vzw op 22 januari 2019 hier verder toelichting over worden gegeven.

Deze verschuiving van verantwoordelijkheden heeft ook voor gevolg dat vanaf 1 januari 2019 het BFP-FBP-secretariaat niet langer permanent bemand zal zijn en dat tijdens een ‘transitieperiode’, die mogelijk tot de vakantieperiode zal duren. Tegen dan zal een Algemene Vergadering van de Federatie de nieuwe statuten en de nieuwe organisatievorm moeten goedkeuren. Zowel telefonische oproepen als mails zullen ondertussen doorgegeven worden naar de secretariaten van de verenigingen. Wij doen het nodige opdat alle vragen door ons secretariaat verder op een professionele wijze zullen behandeld worden.

Uw / onze belangen, onze zorg!

Eerder informeerden wij u al dat wij samen met de departementsafgevaardigden van alle Belgische universiteiten en onze Franstalige zusterorganisatie APTO een schrijven richtten aan de minister van werk, economie en consumenten, Kris Peeters. In die brief werd gevraagd oog te hebben voor de specifieke inbreng van A&O-psychologen vanuit hun eigen referentiekader.

Naar aanleiding van een antwoord van minister De Block op een vraag van Testaankoop over de ‘burn-outcoaches’, oordeelde de voormelde ad hoc-werkgroep het nodig ook de minister van sociale zaken en volksgezondheid hierover aan te spreken. Dit schrijven vindt u door op de button te klikken.

Vrij snel kreeg de werkgroep de vraag voor een gesprek hierover op het kabinet, waar ook de voorzitster van de Federale Raad voor geestelijke gezondheidsberoepen Nady Van Broek en de voorzitter van de werkgroep ‘clinici/non-clinici’, Dirk Hermans uitgenodigd waren. Daar werden de bekommernissen van de A&O-psychologen overgemaakt. Wij kregen het positieve gevoel dat er zéker aandacht was voor de belangen van de A&O-psychologen en er werd toegezegd om ons al via een ‘interpretatieve circulaire’ tegemoet te komen. Wij houden u verder op de hoogte van de evolutie in dit dossier!

Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

Het aantal mensen dat kampt met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Elke dag opnieuw spelen psychologen en pedagogen een centrale rol in het vaststellen, voorkomen en behandelen van deze problemen. Toch komen ze zelden in het nieuws en is hun maatschappelijke waardering eerder beperkt. De voorbije jaren is er bovendien veel veranderd in het werkveld van de psycholoog en pedagoog.

Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om psychologen en pedagogen meer op de kaart te zetten en in te spelen op de vele veranderingen in het werkveld. Wie zijn deze psychologen en pedagogen? Wat is hun beroepsprofiel? En voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld?

We vragen aan alle psychologen en pedagogen die in België werken of in België gestudeerd hebben, om deel te nemen aan dit onderzoek. Laat je stem niet verloren gaan en klik op de button voor de vragenlijst.

Met vriendelijke groeten,

Hans van Stiphout & Noël Derdaele,

Co-voorzitters van VOCAP

Namens het bestuur van VOCAP

VOCAP_2logosBG-TR.png
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Twitter